อายุรเวชเพื่อการฟื้นฟู

 • การฉีดเกร็ดเลือดเข้มข้น
  PLATELET RICH PLASMA (PRP) 自体富含血小板注射

 • การฉีดเกร็ดเลือดเข้มข้น
  PLATELET RICH PLASMA (PRP) 自体富含血小板注射

 • การฉีดเกร็ดเลือดเข้มข้น
  PLATELET RICH PLASMA (PRP) 自体富含血小板注射

 • การฉีดเกร็ดเลือดเข้มข้น
  PLATELET RICH PLASMA (PRP) 自体富含血小板注射

Regenerative Medicine หรือเรียกกันในภาษาไทยว่า เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นศาสตร์ ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม คือการรักษาแขนงใหม่ที่มุ่งเน้นการทดแทน การซ่อมเสริม การฟื้นฟูเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่เสื่อมถอยหรือได้รับบาดเจ็บทั้งจากความแก่ตามธรรมชาติและโรคภัยไข้เจ็บ เส้นผมก็มีอายุและชะลอวัยไปตามเวลาเช่นกัน ที่บีเฮชไอ

คลินิกของเรามีความร่วมมือกับทางห้องวิเคราะห์วิจัยทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนี้เพื่อศึกษา ความเปลี่ยนแปลงของสภาพผมและการเติบโตของรากผมเพื่อนำมาพัฒนาการรักษาและดูแลเส้นผมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

TOP