How to stimulate hair growth?

วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในการทำความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนา วิธีการกระตุ้นรากผมและการใช้กระบวนการทางด้าน เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Regenerative Medicine) มาช่วยในกระบวนการปลูกผม รวมทั้งการสนับสนุนทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ บริษัท ไครโอสเต็มเซลล์ (ไทยแลนด์) เป็นผู้ริเริ่มการเป็นธนาคารสเต็มเซลล์ ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ และเป็นห้องทดลอง(แล็ป)ทางการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ได้มาตรฐาน และทางบริษัท เบ้สท์แฮร์ไอค่อนส์ เป็นคลินิกปลูกผมชั้นนำทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ เช่นกันและกำลังขยายสาขาเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่มี ไลฟ์สไตล์ ต้องการคงความอ่อนเยาว์ เยาว์วัย ดูเด็กลง กับสังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

โดยมี นพ. วงศ์วริศ บุญศิริปิยโชค ศัลยแพทย์ประจำบริษัทไครโอสเต็มเซลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด คูณสุกัญญา หงส์วิลัย กรรมการ บริษัทไครโอสเต็มเซลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ ดร. อธิสรรค์ ภูวศักดิ์ธนศิริ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ บริษัท เบ้สท์แฮร์ไอค่อนส์ จำกัด ร่วมเจรจาในครั้งนี้