Hair check scale

คนปกติก็มีผมร่วงได้ในแต่ละวัน ไม่เกิน 100 เส้น ท่านสามารถตรวจเช็คว่าผมร่วงผิดปกติหรือไม่ได้จากภาพด้านล่าง